Privacybeleid

Dit is de Privacyverklaring van de website helloprint.com/createaandsell (hierna te noemen: 'Website'). Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Helloprint B.V., Schiedamse Vest 89, 3012 BG, Rotterdam, Nederland (hierna te noemen: 'wij', 'onze' of 'ons'), verwerkt van haar websitebezoekers (hierna te noemen: 'u' en 'uw gegevens') via de Website. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe wij de gegevens die wij via de Website verzamelen gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dergelijke informatie kan bestaan uit een naam, e-mailadres en het IP-adres van uw computer.

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden. Voor zover wij persoonsgegevens verzamelen via cookies, vindt u hier meer informatie.

1. Bij het indienen van een contactverzoek op onze website gebruiken wij, om uw vragen te beantwoorden, de persoonsgegevens die u ons via ons contactformulier en de chat op de website verstrekt, zoals uw e-mailadres, naam en telefoonnummer. Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), aangezien wij zonder deze informatie geen contact met u kunnen opnemen. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele verplichting of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan. Als u de contactinformatie echter niet verstrekt, kunnen wij uw vraag mogelijk niet beantwoorden.

2. Bij het registreren van een account hebben wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig met het oog op toekomstige bestellingen die u bij ons zult plaatsen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de GDPR, aangezien wij deze informatie nodig hebben om contact met u op te nemen voor de toekomstige bestellingen die u via uw account bij ons kunt plaatsen. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele vereiste of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij geen account voor u aanmaken.

3. Wanneer u een account registreert, door onze Privacyverklaring te accepteren, bent u automatisch aangemeld voor onze Gepersonaliseerde en Service E-mails. Gepersonaliseerde e-mails hebben inhoud die is afgestemd op uw printbehoeften en Service E-mails informeren u over de wijzigingen op onze website en andere relevante veranderingen over het bedrijf. U kunt zich later afmelden voor deze e-mails door naar de pagina met e-mailvoorkeuren in uw account te gaan. Tijdens de accountregistratie hebt u ook de mogelijkheid om u aan te melden als abonnee voor onze nieuwsbrieven. Wij gebruiken uw gegevens om u te benaderen met speciale aanbiedingen, updates en blogcontent. Wij kunnen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming zoals uiteengezet in artikel 6(a) van de GDPR. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór uw intrekking.

4. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur en afleveradres nodig om u op de hoogte te houden van belangrijke bestelupdates, de bestelling te leveren en contact met u op te nemen bij eventuele afwijkingen in de bestelling. De verstrekking is een contractuele vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan zoals uiteengezet in artikel 6(b) van de GDPR. Als u deze gegevens niet verstrekt, zijn wij niet in staat om een contract met u aan te gaan.

5. Bij het indienen van een offerteaanvraag via ons offerteformulier gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt om contact met u op te nemen in antwoord op uw aanvraag. Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) van de GDPR, aangezien wij zonder deze informatie geen contact met u kunnen opnemen over de offerte. De verstrekking is geen wettelijke of contractuele vereiste of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan. Als u deze gegevens niet verstrekt, zijn wij niet in staat een offerte voor u te maken.

6. Wij geven onze klanten de mogelijkheid om onze diensten te beoordelen op verschillende websites van derden, zoals Trustpilot of Trusted shop. De persoonsgegevens die u bij dergelijke beoordelingen verstrekt, kunnen later op onze eigen website en communicatiemateriaal te zien zijn. Wij kunnen deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming zoals uiteengezet in artikel 6(a) van de GDPR. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

2. HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij kunnen uw gegevens delen met groepsentiteiten in de Europese Economische Ruimte ("EER").
Wij kunnen uw gegevens delen met derden die database-, server-, onderhouds-, beveiligings- of andere soortgelijke diensten aan ons verlenen (hierna "gegevensverwerkers" genoemd). Als wij toegang tot uw gegevens verlenen, eisen wij dat deze derden uw gegevens vertrouwelijk behandelen en deze partijen opdragen deze gegevens uitsluitend namens ons te verwerken.
Verder kunnen wij uw gegevens ook openbaar maken als wij van mening zijn dat de openbaarmaking wettelijk verplicht is, of als reactie op een wettelijk verzoek.
Wij zullen uw gegevens niet delen/verkopen aan derden voor remarketingdoeleinden.

3. BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, niet-geautoriseerde bekendmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking. Ook eisen wij van onze gegevensverwerkers dat zij dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

4. BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij de wet anders voorschrijft. Wij bewaren informatie van alle verwerkte bestellingen gedurende zeven jaar om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de toepasselijke belastingwetgeving. Informatie van accounts zonder bestellingen wordt slechts 18 maanden bewaard voordat deze uit ons systeem wordt verwijderd, hetzelfde geldt voor accounts die gedurende 24 maanden inactief zijn (met inactief bedoelen wij dat wij gedurende een aaneengesloten periode van 24 maanden geen enkele interactie van u met onze Website hebben waargenomen). Alle op ons platform geüploade artworkbestanden worden voor een periode van 18 maanden bewaard voordat ze worden verwijderd.

5. UW RECHTEN

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring, als u wilt:

- weten of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken;
- uw gegevens corrigeren;
- uw gegevens wissen;
- uw gegevens beperken; en/of
- uw gegevens aan een andere organisatie doorgeven.

Wij kunnen vragen om aanvullende informatie die nodig is om uw identiteit te bevestigen. De bovengenoemde rechten zijn niet altijd van toepassing en we zullen per verzoek bekijken of we actie moeten ondernemen om te voldoen aan de GDPR. Wij zullen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de genomen maatregelen. Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal van de verzoeken. Wij stellen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien wij niet tijdig of om een andere reden reageren.

6. WIJZIGINGEN

Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. De meest recente versie zal te allen tijde beschikbaar zijn op deze pagina.

7. CONTACT

Heeft u vragen of klachten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen -createandsell@helloprint.com!